Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Kritéria pro přijetí
Kritéria pro přijetí ke studiu - čtyřleté studium - distanční forma
RNDr. Zdeněk BERGMAN
06.09.2016 16:57:46
Kritéria pro přijetí ke studiu - čtyřleté studium - distanční forma

Přijímací řízení - kritéria pro přijetí k čtyřletému studiu (obor 79-41-K/41) - distanční forma vzdělávání

Tato kritéria jsou stanovena a zveřejněna dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a dále dle Vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Pro přijetí žáka na Gymnázium Teplice stanovuji tato kritéria:

1. Uchazeč se musí účastnit přijímacích zkoušek v termínu stanoveném ředitelem školy. Přitom uchazeč musí respektovat všechna stanovená pravidla a pokyny pedagogických pracovníků řídících zkoušky tak, aby byla dodržena jejich regulérnost.

2. Uchazeč musí získat v přijímacím řízení dostatečný počet bodů. To je takový počet, který zařadí uchazeče na místo stanovené pro přijetí. Počet přijímaných přitom stanovuje ředitel a zveřejňuje ho předem. V roce 2017 to je nejvýše 20 žáků do kvint (1. ročníku).

3. Body, které může uchazeč v přijímacím řízení získat, jsou součtem bodů za dva povinné testy. Nejvyšší možná hodnota je 100 (2x50 bodů). Na základě tohoto celkového součtu se vytvoří pořadí uchazečů.

4. V případě, že kolem posledního místa stanoveného pro přijetí je více uchazečů se stejným počtem bodů, může ředitel rozhodnout o přijetí odlišného počtu uchazečů, než bylo předem určeno tak, aby mezi posledním přijímaným a prvním nepřijímaným byl vždy bodový rozdíl.

5. Uchazeči cizinci mohou při zkoušce používat slovník, případně mohou být (pokud o to požádají) zproštěni povinnosti skládat test z českého jazyka. V takovém případě se jim do celkového bodového hodnocení započítá z českého jazyka průměrný výsledek dosažený všemi uchazeči.

6. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami a žáci mimořádně nadaní mohou před přijímacími zkouškami doložit zprávu školského poradenského zařízení a požádat o její zohlednění v přijímacím řízení. Ředitel rozhodne o způsobu realizace případných podpůrných opatření či přijetí mimořádně nadaného žáka individuálně s ohledem na možnosti školy.

7. Ředitel při rozhodování o přijetí přihlíží i k dalším skutečnostem, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

8. Uchazeč přijatý dle výše uvedených kritérií se může stát žákem Gymnázia Teplice po odevzdání zápisového lístku a doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělávání.

 

Zdeněk Bergman, ředitel školy

V Teplicích 31. ledna 2017

 


Rámcový obsah přijímacích zkoušek je stejný jako pro denní studium.

_____________________________________________________________________________________

V dalších kolech přijímacího řízení je podmínkou pro přijetí úspěšnost při přijímacím pohovoru.

Přijímací pohovor zjišťuje orientaci uchazeče v základech vyučovacích předmětů a motivaci ke studiu.

Distanční studium má na starosti zástupkyně ředitele RNDr. Věra Ševčíková - e-mail: sevcikova@gymtce.cz